Reklamace

Jak postupovat při reklamaci

Může se stát, že se na zboží vyskytne vada. Záruční doba je ze zákona 24 měsíců od převzetí zboží. V této lhůtě máte samozřejmě právo zboží reklamovat. Postup při reklamaci se řídí reklamačním řádem. Jak postupovat při reklamaci a jaký má průběh se můžete dočíst v následujících bodech.

1. Vyplňte a podepište "Reklamační formulář", který byl součástí zásilky, případně si ho můžete znovu vytisknout. (reklamace formular)

2. Reklamované zboží spolu s vyplněným a podepsaným formulářem zašlete na adresu: Sportea CZ s.r.o, Jižní 1342, 290 01 Poděbrady.

3. Reklamované zboží prosím zasílejte očištěné, suché a hygienicky nezávadné, v opačném případě budeme nuceni reklamaci zamítnout.

4. Hned po obdržení zboží vám zašleme potvrzený reklamační formulář s datem přijetí reklamace. Tímto dnem začíná běžet 30denní lhůta pro vyřízení reklamace.

5. Pokud je vada odstranitelná, kdy oprava nebude mít vliv na funkčnost a vzhled zboží, bude bezplatně odstraněna. Pokud by oprava ovlivnila funkčnost nebo vzhled zboží, máte nárok na výměnu za nové zboží nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz, podle toho jaký zpusob vyřízení reklamace jste navrhl/a v reklamačním formuláři.

6. Ve chvíli, kdy bude reklamace vyřízena, vás budeme informovat a zašleme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a společnosti Sportea CZ s r.o. v případě, že vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

 

1. Prevence

1.1 Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

1.2 Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

1.3 Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Prostřednictvím dokladu o zakoupení zboží, informačního letáku či infoetikety, dalších informačních materiálů a konkrétních doporučení svých pracovníků poskytuje společnost Sportea svým zákazníkům dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

 

2. Odpovědnost společnosti Sportea

2.1 Společnost Sportea jako prodávající odpovídá v souladu s platnými právními předpisy kupujícímu, že prodávaná věc nemá při převzetí vady.  

2.2 Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

2.3 Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

2.4 Jakostí při převzetí se rozumí, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné. Jakostí při převzetí se též rozumí, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; dále, že věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

3. Práva z vadného plnění

3.1 Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí (dále též „reklamační lhůta“) vada, je zákazník oprávněn uplatnit právo z vady u společnosti Sportea za podmínek a způsobem stanoveným tímto reklamačním řádem.

3.2 Ustanovení čl.3.1. se nepoužije:

a/ u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

b/ na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

c/ vyplývá-li to z povahy věci (zboží)

3.3 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 2.4, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

3.4 Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

3.5 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo kupující vadu sám způsobil.

 

4. Uplatnění práv

4.1 Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno.

4.2 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

4.3 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.4 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 

5. Působnost reklamačního řádu

5.1 V případech, kdy prodávající prodává zboží osobě, která je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolnosti zřejmé, že se koupě týká také podnikatelské činnosti takové osoby (podnikatele), se namísto ustanovení tohoto reklamačního řádu uplatní příslušná právní úprava, tento reklamační řád se tedy na takové případy nevztahuje.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Dojde-li ke změně právních předpisů, ze kterých tento reklamační řád vychází tak, že jeho ustanovení se dostanou do rozporu s platným a účinným právním předpisem, má před zněním reklamačního řádu bez dalšího přednost takový právní předpis.

 

V Poděbradech   dne 8.2.2016

 

Obchodní podmínky

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.